license plate recognition

ปัจจุบันนั้นเราจะเห็นว่าได้ภายในอุตสาหกรรม นั้นมีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก และที่สำคัญนั้นด้วยการพัฒนานั้นจึงทำให้ข้อดีที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน แต่ว่าในบทความนี้เราจะมาดูอีกมุมมองหนึ่งหากว่าไม่มีการพัฒนาระบบในส่วนนี้นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และ จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง  

ทุจริตได้ง่ายขึ้น  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การทุจริต” นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก และ จึงทำให้มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ ขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ระบบสแกนนิ้ว ที่มีการพัฒนามาจากเครื่องตอกบัตร หรือ เครื่อง ลงเวลาหากว่าไม่มีเครื่องสแกนนิ้วนั้น แน่นอนว่าจะมีการทุจริตได้ง่าย  ซึ่งจะผลเสียมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐาน  หรือ แม้แต่ในเรื่องของข้อมูลที่ผิดพลาด นั้นจึงทำให้มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ ขึ้นมาด้วยนั้นเอง เพื่อป้องกันในเรื่องของการทุจริตด้วยนั้นเอง  

การจัดการล่าช้า  

การสร้างระบบออนไลน์ขึ้นมานั้นจะช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากว่าไม่มีการเลือกใช้ระบบในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็น license plate recognition ที่เป็นการสแกนป้ายทะเบียนรถ หรือ การสแกนนิ้ว แต่กลับมาใช้ ระบบทำด้วยมือ manual   นั้นจะทำให้การจัดการนั้นล่าช้าขึ้นอย่างมาก และ ส่งผลให้มีข้อเสียในเรื่องของการจัดการข้อมูลที่ล่าช้าอย่างมาก และทำให้ไม่สามารถที่จะ จัดการรข้อมูลในระยะเวลาอันสั้นได้ จึงทำให้ค่อนข้างใช้เวลานานในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ  

การเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย  

ในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะว่าบางพื้นที่นั้น มีข้อมูลที่สำคัญ หรือ มีการเข้าถึงที่จำกัด ดังนั้นหากว่าไม่มีการรักษาความปลอดภัย หรือ ระบบต่าง ๆ อย่างในปัจจุบันนั้น จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายอย่างมกา และส่งผลให้ อาจจะเกิดข้อมูลรั่วไหลได้ง่าย และส่งผลเสียอย่างมาก นั้นจึงทำให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก และ หากไม่มีการจัดการในส่วนนี้ก็จะทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ง่ายอย่างมากนั้นเอง  

มาตรฐานน้อยลง  

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ “การเข้าถึงข้อมูล หรือ การจัดการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ” นั้นหากว่าไม่มีระบบ ๆ ภายในอุตสาหกรรม และ เลือกใช้ระบบทำด้วยมือ นั้นจะทำให้ในเรื่องของ “มาตรฐาน” นั้นไม่มีมาตรฐานมากพอ และ ส่งผลในเรื่องของ ความน่าเชื่อถือ และ การจัดการข้อมูลนั้นไม่มาตรฐาน และ ส่งผลให้มีผลเสียที่หลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการจัดการพื้นที่ การจัดข้อมูล นั้นไม่มีมาตรฐานที่มากพอ และ ส่งผลเสียมากกว่านั้นเอง  

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่อของ “ระบบ” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งจะเห็นว่ามีข้อดีอย่างมาก ถ้าหากว่ามีการใช้ระบบ ความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรม นั้นมีความสำคัญอย่างมาก จะเห็นว่าด้วยการพัฒนาต่าง ๆ นั้นมีข้อดีอย่างมาก นั้นจึงทำให้การเลือกใช้ระบบต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรม นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ที่ควรจะเลือกใช้ภายในอุตสาหกรรม เพื่อข้อดี ที่หลกาหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูล รวมทั้งในเรื่องของมาตรฐานต่าง ๆ นั้นเอง